Βραβεία nPerf

Επιδόσεις φορέων σε όλο τον κόσμο

Congo, The Democratic Republic of the

Κινητό 2019

French Polynesia

Κινητό 2021

Saudi Arabia

Κινητό 2022

Πώς μετράται η απόδοση;

Συλλογή μετρήσεων

Οι μετρήσεις συλλέγονται μέσω του ιστότοπου nPerf.com και των ιστότοπων συνεργατών (για δεδομένα σταθερής τηλεφωνίας) και σε εφαρμογές κινητής nPerf (για κινητά δεδομένα).

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται απευθείας από τους συνδρομητές. Αυτό σημαίνει ότι είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του δικτύου Διαδικτύου όπως βιώνουν οι χρήστες.

Η ακεραιότητα των συλλεγόμενων δεδομένων εξασφαλίζεται με αλγόριθμους κρυπτογράφησης και παρακολούθησης όλων των αποτελεσμάτων των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν.

Συνάφεια των μετρήσεων που συλλέχθηκαν

Οι μετρήσεις που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές της nPerf. Στη συνέχεια διεξάγεται επεξεργασία για να απορριφθούν δοκιμές από επαναλαμβανόμενη χρήση ή που μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα κακής χρήσης. Η πλειονότητα της επεξεργασίας είναι αυτοματοποιημένη με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης αντικειμενικότητας.

Τέλος, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται δεν περιλαμβάνουν δόλιες ή ασαφείς δοκιμασίες που μπορεί να παραλύσουν τα αποτελέσματα.

Ποιοι δείκτες χρησιμοποιούνται για την κατάταξη;

Δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας

Ο δείκτης που επιλέχθηκε για την κατάταξη των δικτύων σταθερής τηλεφωνίας είναι η βαθμολογία nPerf, η οποία εκφράζεται σε nPoints. Παρέχει μια συνολική εικόνα της ποιότητας μιας σύνδεσης. Λαμβάνει υπόψη τα μετρηθέντα bitrates (2/3 Download + 1/3 Upload) και την καθυστέρηση.

Οι μέσες ταχύτητες υπολογίζονται υπολογίζοντας κατά μέσο όρο όλες τις μέσες ταχύτητες λήψης και μεταφόρτωσης που μετρήθηκαν κατά την περίοδο.
Αυτές οι τιμές υπολογίζονται σε λογαριθμική κλίμακα για να αντιπροσωπεύουν καλύτερα την αντίληψη του χρήστη.

Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης αντιπροσωπεύει τη μέση εμπειρία χρήστη για κάθε υπάρχοντα φορέα. Συνεπώς, λαμβάνει υπόψη όλα τα πακέτα που προσφέρει ο φορέας εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από την τιμή.

Επιλέγονται μόνο οι φορείς εκμετάλλευσης με κάλυψη εθνικού δικτύου.

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Ο δείκτης που επιλέχθηκε για την κατάταξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι ο συνολικός βαθμός nPerf.

Η βαθμολογία nPerf λαμβάνει υπόψη όλες τις μετρήσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας πλήρους δοκιμής: ταχύτητα λήψης, ταχύτητα φόρτωσης, απόδοση περιήγησης και απόδοση βίντεο ροής.

Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης αντιπροσωπεύει τη μέση εμπειρία χρήστη για κάθε υπάρχοντα φορέα.

Επιλέγονται μόνο οι φορείς εκμετάλλευσης με κάλυψη εθνικού δικτύου.

Για να αποφύγετε τις αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση ξεπερασμένων συσκευών, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δοκιμές που πραγματοποιούνται σε συσκευές συμβατές με 4G.