Οι καλύτερες επιδόσεις σταθερού δικτύου στο Internet στο 2020-2021

Belgium - Wallonia

Ο φορέας εκμετάλλευσης που παρείχε στους συνδρομητές του την καλύτερη πρόσβαση στο Internet μέσω σταθερής τηλεφωνίας κατά τη διάρκεια του 2020-2021 ήταν:

Telenet & VOO & Orange


Mb/s


Mb/s


ms


nPoints

1

Telenet

149.30

21.25

23

133 934

1

VOO

132.80

13.32

20

131 291

1

Orange

102.62

19.82

21

130 015

4

Proximus

56.21

17.01

25

115 234

Η κατάταξη βασίζεται σε δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στον ιστότοπο nPerf.com και σε ιστότοπους συνεργατών από 01/07/2020 έως 30/06/2021 .
Η κατάταξη βασίζεται στον αριθμό των πόντων nPerf. Άλλες τιμές δίνονται για πληροφοριακούς σκοπούς.

ΧΡΥΣΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι συνεργάτες βοηθούν στην προώθηση της μάρκας nPerf και των προϊόντων.

Πώς μετράται η απόδοση;

Συλλογή μετρήσεων

Οι μετρήσεις συλλέγονται μέσω του ιστότοπου nPerf.com και των ιστότοπων συνεργατών (για δεδομένα σταθερής τηλεφωνίας) και σε εφαρμογές κινητής nPerf (για κινητά δεδομένα).

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται απευθείας από τους συνδρομητές. Αυτό σημαίνει ότι είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του δικτύου Διαδικτύου όπως βιώνουν οι χρήστες.

Η ακεραιότητα των συλλεγόμενων δεδομένων εξασφαλίζεται με αλγόριθμους κρυπτογράφησης και παρακολούθησης όλων των αποτελεσμάτων των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν.

Συνάφεια των μετρήσεων που συλλέχθηκαν

Οι μετρήσεις που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές της nPerf. Στη συνέχεια διεξάγεται επεξεργασία για να απορριφθούν δοκιμές από επαναλαμβανόμενη χρήση ή που μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα κακής χρήσης. Η πλειονότητα της επεξεργασίας είναι αυτοματοποιημένη με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης αντικειμενικότητας.

Τέλος, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται δεν περιλαμβάνουν δόλιες ή ασαφείς δοκιμασίες που μπορεί να παραλύσουν τα αποτελέσματα.

Ποιοι δείκτες χρησιμοποιούνται για την κατάταξη;

Δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας

Ο δείκτης που επιλέχθηκε για την κατάταξη των δικτύων σταθερής τηλεφωνίας είναι η βαθμολογία nPerf, η οποία εκφράζεται σε nPoints. Παρέχει μια συνολική εικόνα της ποιότητας μιας σύνδεσης. Λαμβάνει υπόψη τα μετρηθέντα bitrates (2/3 Download + 1/3 Upload) και την καθυστέρηση.

Οι μέσες ταχύτητες υπολογίζονται υπολογίζοντας κατά μέσο όρο όλες τις μέσες ταχύτητες λήψης και μεταφόρτωσης που μετρήθηκαν κατά την περίοδο.
Αυτές οι τιμές υπολογίζονται σε λογαριθμική κλίμακα για να αντιπροσωπεύουν καλύτερα την αντίληψη του χρήστη.

Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης αντιπροσωπεύει τη μέση εμπειρία χρήστη για κάθε υπάρχοντα φορέα. Συνεπώς, λαμβάνει υπόψη όλα τα πακέτα που προσφέρει ο φορέας εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από την τιμή.

Επιλέγονται μόνο οι φορείς εκμετάλλευσης με κάλυψη εθνικού δικτύου.

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Ο δείκτης που επιλέχθηκε για την κατάταξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι ο συνολικός βαθμός nPerf.

Η βαθμολογία nPerf λαμβάνει υπόψη όλες τις μετρήσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας πλήρους δοκιμής: ταχύτητα λήψης, ταχύτητα φόρτωσης, απόδοση περιήγησης και απόδοση βίντεο ροής.

Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης αντιπροσωπεύει τη μέση εμπειρία χρήστη για κάθε υπάρχοντα φορέα.

Επιλέγονται μόνο οι φορείς εκμετάλλευσης με κάλυψη εθνικού δικτύου.

Για να αποφύγετε τις αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση ξεπερασμένων συσκευών, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δοκιμές που πραγματοποιούνται σε συσκευές συμβατές με 4G.