Το αποτέλεσμα του τεστ μου

Date : 2017.11.22 09:50:09 - GMT ID : #202190487

Localisation

Paris
Ile-de-France, FR

Σύστημα
Εφαρμογή 2.3.2

send

Κατέβασμα

54.10 Mb/s

Μέσος Όρος : 48.15 Mb/s

receive

Ανέβασμα

17.76 Mb/s

Μέσος Όρος : 15.00 Mb/s

latency

Λανθάνουσα

30 ms
Διακύμανση : 20 ms
Μέσος Όρος : 39 ms

server

Anycast-FR, Île-de-France - FR
40 Gb/s Bouygues Telecom

opServer

Free Mobile SAS