Το αποτέλεσμα του τεστ μου

Date : 2018.02.19 04:40:13 - GMT ID : #245064977

Localisation

Guarulhos
São Paulo, BR

Σύστημα
Εφαρμογή 2.3.5

send

Κατέβασμα

123.49 Mb/s

Μέσος Όρος : 83.14 Mb/s

receive

Ανέβασμα

30.43 Mb/s

Μέσος Όρος : 28.66 Mb/s

latency

Λανθάνουσα

18 ms
Διακύμανση : 84 ms
Μέσος Όρος : 35 ms

server

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - BR
NB Telecom

opServer

Vivo