Kết quả đo tốc độ của tôi

Date : 2017.11.22 09:50:09 - GMT ID : #202190487

Localisation

Paris
Ile-de-France, FR

Hệ thống
Ứng dụng 2.3.2

send

Tải xuống

54.10 Mb/s

AVG : 48.15 Mb/s

receive

Tải lên

17.76 Mb/s

AVG : 15.00 Mb/s

latency

Độ trễ

30 ms
Chập chờn : 20 ms
AVG : 39 ms

server

Anycast-FR, Île-de-France - FR
40 Gb/s Bouygues Telecom

opServer

Free Mobile SAS