src="//cdn.nperf.com/website/img/nperf-new-logo.svg"
Giải thưởng nPerf là gì?
Giải thưởng nPerf là gì?

Giải thưởng nPerf là gì?

Giải thưởng nPerf xác định hiệu suất tốt nhất của các nhà cung cấp dịch vụ Internet và nhà cung cấp mạng di động trong một quốc gia trong năm trước. Chúng dựa trên kết quả đo tốc độ của người dùng nPerf trong khu vực này. Có hai giải thưởng có sẵn: hiệu suất di động và/hoặc hiệu suất băng thông rộng. Giải thưởng nPerf mang lại quyền độc quyền tổng thể để quảng cáo về hiệu suất mạng trên mọi phương tiện truyền thông trong một năm (truyền thông xã hội, radio, truyền hình, quan hệ báo chí, nội dung trang web, biển quảng cáo, ...).

Những chỉ số được sử dụng để xếp hạng?

Mạng di động

Chỉ số được chọn để xếp hạng các mạng di động là tổng điểm nPerf.

Điểm nPerf tính đến tất cả các phép đo được thực hiện trong một bài kiểm tra hoàn chỉnh: tốc độ tải xuống, tốc độ tải lên, hiệu suất duyệt web và hiệu suất phát video.

Điều này có nghĩa là chỉ báo thể hiện trải nghiệm người dùng trung bình cho mỗi nhà khai thác hiện tại.

Chỉ các nhà khai thác có vùng phủ sóng mạng quốc gia mới được chọn.

Để tránh tác động tiêu cực từ việc sử dụng các thiết bị lỗi thời, chỉ có các thử nghiệm được thực hiện trên các thiết bị tương thích 4G được tính đến.

Mạng cố định

Chỉ số được chọn để xếp hạng các mạng Internet cố định là tốc độ tải xuống trung bình.

Điều này được tính bằng cách lấy trung bình tất cả các tốc độ tải xuống trung bình được đo trong khoảng thời gian.
Điều này có nghĩa là chỉ báo thể hiện trải nghiệm người dùng trung bình cho mỗi nhà khai thác hiện tại. Do đó, nó tính đến tất cả các gói được cung cấp bởi nhà điều hành, bất kể giá cả.

Chỉ các nhà khai thác có vùng phủ sóng mạng quốc gia mới được chọn.

Tốc độ tải lên và độ trễ cũng được hiển thị, nhưng chỉ cho mục đích thông tin.